uvodna stran ...
objave ...
občinska izkaznica ...
župan / občinski svet ...
znamenitosti ...
vasi ...
društva ...
prireditve/projekti ...
občinska priznanja ...
vloge/obrazci ...
Hajdinčan ...
Katalog informacij javnega značaja Občine Hajdina ...
razpisi ...
gradiva sej OS ...
zapisniki ...
fontana v živo ... vtisi ...
povezave ...
lokalne volitve 2014 ...


sob. 7.5.
  PGD Gerečja vas organizira gasilko tekmovanje za pokal Gerečje vasi, ki bo v soboto, 7. maja 2016, ob 15. uri, na igrišču v Gerečji vasi.

sob. 7.5.
  Sobota, 7. maj 2016, ob 7.30, v OŠ Hajdina – 18. medobčinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu« za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol.

ned. 8.5.
  Občinsko gasilsko poveljstvo občine Hajdina organizira spomladansko preverjanje operativen sposobnosti gasilcev iz občine Hajdina, ki bo v nedeljo, 8. maja 2016, ob 8. uri, v športnem parku Hajdina.

trajno
  V razstavnem prostoru v pritličju PSC Hajdina razstavlja Društvo žena in deklet Gerečja vas razstavo izdelkov iz projekta »Barvanje tekstila z naravnimi barvili«.

 • Razpis za 18. medobčinsko tekmovanje »kaj veš o prometu« za učence osnovnih šol in dijake srednjih šol
  celoten razpis
  prijavnica na tekmovanje z mopedi

 • Obvestilo o popolni zapori obkanalske ceste
  Vse udeležence v prometu obveščamo, da bo lokalna cesta LC 329 001 Hajdoše - Skorba - Pot v toplice – Mlinska cesta – Mariborska cesta (obkanalska cesta) zaradi sanacije desne brežine odvodnega kanala HE Zlatoličje ZAPRTA za ves promet, od torka 29. marca 2016, do sobote 30. aprila 2016.

 • SKLEP o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Hajdina za leto 2017
  Občinski svet Občine Hajdina daje Predlog proračuna Občine Hajdina za leto 2017 v javno razpravo.
  Predlog proračuna za leto 2017 bo v javni razpravi do vključno 8. aprila 2016.
  Predlog proračuna z vsemi dokumenti je dostopen vsem zainteresiranim v času uradnih ur na sedežu občine Hajdina, Zg. Hajdina 44/a, 2288 Hajdina in na spletni strani občine Hajdina www.hajdina.si.
  V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna dajejo pisno tako, da se vpisujejo v zvezek pripomb in predlogov ali pa se v času javne razprave po pošti pisno naslovijo na župana občine Hajdina.
  celoten sklep
  celoten predlog proračuna

 • OBVESTILO O IZKLOPU JAVNE RAZSVETLJAVE
  Kot je bilo predvideno v projektu energetske sanacije javne razsvetljave, bomo v mesecu marcu pričeli s postopnim ugašanjem luči v naseljih Občine Hajdina, in sicer na javnih poteh in lokalnih cestah v nočnem času od 24 - 04 ure.
  Izklopi na magistralnih cestah se bodo pričeli izvajati v mesecu juniju v nočnem času od 24 – 04 ure.

 • Program prireditev v Občini Hajdina v letu 2016
  Predvideni program prireditev v Občini Hajdina v letu 2016 si lahko ogledate v priloženi datoteki.
  predvideni program

 • Obvestilo Čistega mesta Ptuj d.d. glede zbiranja kož in urnik odvoza odpadkov za leto 2016
  Obvestilo glede zbiranja kož
  Urnik odvoza odpadkov za leto 2016

 • OBVESTILO
  Upravna enota Ptuj obvešča, da bodo Krajevni uradi Hajdina, Destrnik, Dornava, Markovci, Vitomarci, Zavrč in Žetale do nadaljnjega zaprti.
  Stranke lahko uredijo zadeve na vseh ostalih uradih, ki so odprti v skladu z objavljenim tedenskim razporedom ter tudi na sedežu Upravne enote Ptuj, Slomškova ul. 10. 2250 Ptuj. Prav tako pa lahko pridobijo splošne informacije na telefonski številki 02 798 01 00 (sprejemna pisarna).
  Upravna enota ima uradne ure:
  ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
  torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
  sreda od 7. do 12. in od 13. do 17. ure
  četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure (samo sprejemna pisarna)
  petek od 8. do 13. ure.

 • JAVNO NAZNANILO
  o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob avtocestnem priključku in okoljskega poročila.
  celoten tekst naznanila

 • Brezplačen izvod »Zbornika občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane Občine Hajdina, da lahko v tajništvu občinske uprave, v času uradnih ur, dvignete brezplačni izvod »Zbornika Občine Hajdina«.

 • Delovni čas zbirnega centra
  Ponedeljek: 13.00 – 16.00
  Sreda: 10.00 – 17.00
  Izjema:
  Vsak tretji teden v mesecu sprememba delovnega časa:
  Sreda 10.00 – 17.00
  Sobota: 12.00 – 15.00

  Gospodinjstva lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo naslednje vrste odpadkov: plastika in plastična embalaža, kovine in kovinska embalaža, papir in papirna embalaža, steklena embalaža, odpadna jedilna olja in maščobe, zdravila, pesticidi, baterije in akumulatorji, embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi, električna in elektronska oprema (hladilniki, TV aparati, štedilniki…), izrabljene avtomobilske gume (do 50 kg / leto / gospodinjstvo), kosovni odpadki, zavržena oblačila, les ...
  Vse občane, ki bodo dostavljali odpadke v zbirni center, tako naprošamo, da se ob vstopu v zbirni center predstavijo osebju zbirnega centra z osebnim dokumentom ter prejetim računom podjetja Čisto mesto d.o.o., za ravnanje z odpadki na območju njihove občine. Ob tem pa vas tudi vabimo, da svoje odpadke dostavite v zbirni center in skupaj z nami poskrbite za čisto in urejeno okolje.
  Za dodatne informacije so vam na voljo vsak delavnik na info@cistomesto.si ali na tel.: 02 780 90 20.

 • NAPOVEDNIK SIP TV
  napovednik 3.5. - 9.5.2016

 • Sprememba prometnega režima
  Vse udeležence v prometu obveščamo o spremembi prometnega režima v naselju Sp. Hajdina na lokaciji križišča pri KAPELI. Prometni režim je spremenjen na lokalni cesti LC 328 252 mimo Vrtnarstva Zupanič.
  Udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo.

 • Obvestilo medobčinske inšpektorice SOU Ptuj glede oranja njiv v varovalnem pasu ob občinskih cestah
  dopis inšpektorice

 • Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občin Spodnjega Podravja
  cenik

 • Obvestilo – meteorne vode
  Z Odlokom o občinskih cestah je v Občini Hajdina določeno, da je predvsem prepovedano odvajati na cesto vodo, meteorne vode, odplake in druge tekočine. Na terenu se ugotavlja, da je ob cestah še kar nekaj različnih objektov, ki nimajo urejenega sistema odvajanja meteornih vod, odplak in drugih tekočin in se vode stekajo na cesto, v mulde, jarke in bankine.
  Za prepovedano dejanje je z odlokom predpisana za fizične, samostojne osebe, pravne in odgovorne osebe pravne osebe globa. Zato lahko medobčinska inšpekcija, ki v Občini Hajdina opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov, v skladu z Zakonom o prekršku na kraju samem izreče oziroma izda plačilni nalog z globo. Da do tega ne bi prihajalo prepogosto, vzemite opozorilo resno in kot preventivni ukrep. Občanom, katerih objekti stojijo ob cestah in imajo speljane meteorne vode po žlebih na cesto, pa predlagamo, da si čim prej uredijo ponikovanje ali zadrževanje vode.
  S tem opozorilom občane obveščamo, da se bo inšpekcijski nadzor nad varstvom oziroma ogrožanja občinskih cest ter javnih poti in prometa na njih, predvsem odvajanja vode, meteornih vod, odplak in druge tekočine na cestah redno vršil. V primeru nespoštovanja občinskega predpisa bo medobčinska inšpekcija ukrepala v skladu s pristojnostjo.

 • STALIŠČA do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Hajdina
  stališča

 • OBVESTILO
  Vse dijake in študente iz Občine hajdina obvečamo, da je Občinski svet Občine hajdina, na svoji 2. redni seji, dne 4. 12. 2014, sprejel sklep, da se sofinancirajo mesečne vozovnice za avtobusni in železniški promet v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hajdina
  cenik storitev

 • Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014 - 2026
  Strategija

 • Navodila za zatiranje in preprečevanje in širjenje ambrozije
  Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije
  Zloženka o ambroziji

 • Brezplačen izvod »Monografije občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane, kateri še niste dvignili brezplačnega izvoda »Monografije občine Hajdina«, da le to še vedno lahko dvignete v času uradnih ur v tajništvu občinske uprave.

 • PISO
  Občina Hajdina je vključena v prostorski informacijski sistem občin - PISO

 • Delovni čas Lekarne pri Sv. Martinu
  - od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure,
  - sobota od 8. do 12. ure.
  Tel.: (02) 781 00 57

 • Delovni čas pošte 2288 Hajdina (od 1. 5. 2012)
  - od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:30 in od 14:30 do 18:00,
  - ob sobotah od 8:00 do 11:00.
  Tel.: (02) 795 38 80

 • OBVESTILO: SPLOŠNA AMBULANTA HAJDINA
  Od 1. februarja 2014 v Splošni ambulanti Hajdina (SA) več ne dela Nada Ranislav Lartey, dr. med., spec. Pacienti lahko nadaljujejo zdravljenje pri omenjeni zdravnici v ambulanti št. 8 v Splošni ambulanti na Ptuju ali si kot novo zdravnico izberejo Leonido Masten, dr. med., spec., ki od 1. februarja 2014 dela v SA Hajdina.
  Ordinacijski čas v referenčni ambulanti Hajdina, kjer so pacientom na voljo Leonida Masten, dr. med., spec., Karmen Koderman Vtič, zdrav. tehnik, Bojan Horvat, dipl. zdravstvenik:
  - Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.30–14.00
  - Sreda: 15.00–21.30
  Tel. št. 781 00 47

 • OBVESTILO: ZOBNA AMBULANTA HAJDINA
  V Zobni ambulanti Hajdina dela zobozdravnik Antonio Koderman, dr. dent. med.
  Ordinacijski čas:
  Ponedeljek: 7.00–14.15
  Torek: 7.00–14.15
  Sreda: 12.15–19.45
  Četrtek: 12.15–19.45
  Petek: 7.00–14.15
  Tel. št. 781 00 46

 •  
   
   

  OBČINA HAJDINA, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, tel.: (02) 788 30 30, fax: (02) 788 30 31, e-mail: uprava@hajdina.si
  © Občina Hajdina, Webmaster: Kristijan Cafuta