uvodna stran ...
objave ...
občinska izkaznica ...
župan / občinski svet ...
znamenitosti ...
vasi ...
društva ...
prireditve/projekti ...
občinska priznanja ...
vloge/obrazci ...
Hajdinčan ...
Katalog informacij javnega značaja Občine Hajdina ...
razpisi ...
gradiva sej OS ...
zapisniki ...
fontana v živo ... vtisi ...
povezave ...
lokalne volitve 2014 ...


sob. 3.12.
  Društvo gospodinj Draženci vabi na 15. gospodinjski večer s tekmovanjem v ročni izdelavi domačih rezancev, ki bo v soboto, 3. decembra 2016, ob 16. uri v domu vaščanov Draženci.

pon. 5.12.
  KD Skorba vabi na Miklavžev večer za otroke, ki bo v ponedeljek, 5. 12. 2016, ob 17. uri, v domu krajanov Skorba.

trajno
  V razstavnem prostoru v pritličju PSC Hajdina razstavlja Društvo žena in deklet Gerečja vas razstavo izdelkov iz projekta »Barvanje tekstila z naravnimi barvili«.

 • OBVESTILO: ODLOČBA O UVEDBI AGROMELIORACIJE NA OBMOČJU KOMASACIJ OBČINA HAJDINA
  Na območju Občine Hajdina je bilo v zadnjem letu uvedenih več komasacij (t.i. komasacijska območja Hajdina 2, Hajdina 3, Hajdina 4). Komasacije so bile uvedene z odločbo upravne enote Ptuj. Izdaji odločb o uvedbi komasacije sledi zaznamba komasacije v zemljiški knjigi, o čimer so lastniki zemljišč obveščeni s sklepi iz različnih sodišč. Nadaljnji postopki uvedbe komasacij, agromelioracij in pridobivanja sredstev se nadaljujejo.
  Ker se s komasacijo predvideva tudi nova mreža poljskih poti in izvedba še določenih drugih agromelioracijskih del, na komasacijskih območjih poteka tudi uvedba agromelioracij, ki pa jih uvede ministrstvo pristojno za kmetijstvo.
  V naslednjih tednih boste torej udeleženci komasacije, ki za vročitev odločbe o uvedbi agromelioracije niste pooblastili občine Hajdina, prejeli tudi odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o uvedbi agromelioracijskih del. Odločba o uvedbi agromelioracije bo omogočila ureditev mreže poljskih poti, opredeljenih v postopku komasacije.
  Dejanska izvedba agromelioracijskih del, torej fizična izvedba ureditve poljskih poti in drugih agromelioracijskih del, bo opravljena šele v zadnjih fazah izvedbe komasacijskega postopka, predvidoma v letu 2018. Takrat se bodo na novih parcelah poljskih poti, ki bodo javno dobro, dejansko uredile gramozne poljske poti.

 • OBVESTILO o izdanem okoljevarstvenem soglasju za poseg gradnja prenosnega plinovoda M9 Lendava – Kidričevo
  celoten tekst

 • OBVESTILO O IZKLOPU JAVNE RAZSVETLJAVE
  Kot je bilo predvideno v projektu energetske sanacije javne razsvetljave, bomo v mesecu marcu pričeli s postopnim ugašanjem luči v naseljih Občine Hajdina, in sicer na javnih poteh in lokalnih cestah v nočnem času od 24 - 04 ure.
  Izklopi na magistralnih cestah se bodo pričeli izvajati v mesecu juniju v nočnem času od 24 – 04 ure.

 • Obvestilo Čistega mesta Ptuj d.d. glede zbiranja kož in urnik odvoza odpadkov za leto 2016
  Obvestilo glede zbiranja kož
  Urnik odvoza odpadkov za leto 2016

 • OBVESTILO
  Upravna enota Ptuj obvešča, da bodo Krajevni uradi Hajdina, Destrnik, Dornava, Markovci, Vitomarci, Zavrč in Žetale do nadaljnjega zaprti.
  Stranke lahko uredijo zadeve na vseh ostalih uradih, ki so odprti v skladu z objavljenim tedenskim razporedom ter tudi na sedežu Upravne enote Ptuj, Slomškova ul. 10. 2250 Ptuj. Prav tako pa lahko pridobijo splošne informacije na telefonski številki 02 798 01 00 (sprejemna pisarna).
  Upravna enota ima uradne ure:
  ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
  torek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure
  sreda od 7. do 12. in od 13. do 17. ure
  četrtek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure (samo sprejemna pisarna)
  petek od 8. do 13. ure.

 • Brezplačen izvod »Zbornika občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane Občine Hajdina, da lahko v tajništvu občinske uprave, v času uradnih ur, dvignete brezplačni izvod »Zbornika Občine Hajdina«.

 • Delovni čas zbirnega centra
  Ponedeljek: 13.00 – 16.00
  Sreda: 10.00 – 17.00
  Izjema:
  Vsak tretji teden v mesecu sprememba delovnega časa:
  Sreda 10.00 – 17.00
  Sobota: 12.00 – 15.00

  Gospodinjstva lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo naslednje vrste odpadkov: plastika in plastična embalaža, kovine in kovinska embalaža, papir in papirna embalaža, steklena embalaža, odpadna jedilna olja in maščobe, zdravila, pesticidi, baterije in akumulatorji, embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi, električna in elektronska oprema (hladilniki, TV aparati, štedilniki…), izrabljene avtomobilske gume (do 50 kg / leto / gospodinjstvo), kosovni odpadki, zavržena oblačila, les ...
  Vse občane, ki bodo dostavljali odpadke v zbirni center, tako naprošamo, da se ob vstopu v zbirni center predstavijo osebju zbirnega centra z osebnim dokumentom ter prejetim računom podjetja Čisto mesto d.o.o., za ravnanje z odpadki na območju njihove občine. Ob tem pa vas tudi vabimo, da svoje odpadke dostavite v zbirni center in skupaj z nami poskrbite za čisto in urejeno okolje.
  Za dodatne informacije so vam na voljo vsak delavnik na info@cistomesto.si ali na tel.: 02 780 90 20.

 • NAPOVEDNIK SIP TV
  napovednik 22.11. - 28.11.2016

 • Obvestilo medobčinske inšpektorice SOU Ptuj glede oranja njiv v varovalnem pasu ob občinskih cestah
  dopis inšpektorice

 • Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občin Spodnjega Podravja
  cenik

 • Obvestilo – meteorne vode
  Z Odlokom o občinskih cestah je v Občini Hajdina določeno, da je predvsem prepovedano odvajati na cesto vodo, meteorne vode, odplake in druge tekočine. Na terenu se ugotavlja, da je ob cestah še kar nekaj različnih objektov, ki nimajo urejenega sistema odvajanja meteornih vod, odplak in drugih tekočin in se vode stekajo na cesto, v mulde, jarke in bankine.
  Za prepovedano dejanje je z odlokom predpisana za fizične, samostojne osebe, pravne in odgovorne osebe pravne osebe globa. Zato lahko medobčinska inšpekcija, ki v Občini Hajdina opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov, v skladu z Zakonom o prekršku na kraju samem izreče oziroma izda plačilni nalog z globo. Da do tega ne bi prihajalo prepogosto, vzemite opozorilo resno in kot preventivni ukrep. Občanom, katerih objekti stojijo ob cestah in imajo speljane meteorne vode po žlebih na cesto, pa predlagamo, da si čim prej uredijo ponikovanje ali zadrževanje vode.
  S tem opozorilom občane obveščamo, da se bo inšpekcijski nadzor nad varstvom oziroma ogrožanja občinskih cest ter javnih poti in prometa na njih, predvsem odvajanja vode, meteornih vod, odplak in druge tekočine na cestah redno vršil. V primeru nespoštovanja občinskega predpisa bo medobčinska inšpekcija ukrepala v skladu s pristojnostjo.

 • STALIŠČA do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Hajdina
  stališča

 • OBVESTILO
  Vse dijake in študente iz Občine hajdina obvečamo, da je Občinski svet Občine hajdina, na svoji 2. redni seji, dne 4. 12. 2014, sprejel sklep, da se sofinancirajo mesečne vozovnice za avtobusni in železniški promet v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hajdina
  cenik storitev

 • Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014 - 2026
  Strategija

 • Navodila za zatiranje in preprečevanje in širjenje ambrozije
  Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije
  Zloženka o ambroziji

 • Brezplačen izvod »Monografije občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane, kateri še niste dvignili brezplačnega izvoda »Monografije občine Hajdina«, da le to še vedno lahko dvignete v času uradnih ur v tajništvu občinske uprave.

 • PISO
  Občina Hajdina je vključena v prostorski informacijski sistem občin - PISO

 • Delovni čas Lekarne pri Sv. Martinu
  - od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure,
  - sobota od 8. do 12. ure.
  Tel.: (02) 781 00 57

 • Delovni čas pošte 2288 Hajdina (od 1. 5. 2012)
  - od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:30 in od 14:30 do 18:00,
  - ob sobotah od 8:00 do 11:00.
  Tel.: (02) 795 38 80

 • OBVESTILO: SPLOŠNA AMBULANTA HAJDINA
  Od 1. februarja 2014 v Splošni ambulanti Hajdina (SA) več ne dela Nada Ranislav Lartey, dr. med., spec. Pacienti lahko nadaljujejo zdravljenje pri omenjeni zdravnici v ambulanti št. 8 v Splošni ambulanti na Ptuju ali si kot novo zdravnico izberejo Leonido Masten, dr. med., spec., ki od 1. februarja 2014 dela v SA Hajdina.
  Ordinacijski čas v referenčni ambulanti Hajdina, kjer so pacientom na voljo Leonida Masten, dr. med., spec., Karmen Koderman Vtič, zdrav. tehnik, Bojan Horvat, dipl. zdravstvenik:
  - Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.30–14.00
  - Sreda: 15.00–21.30
  Tel. št. 781 00 47

 • OBVESTILO: ZOBNA AMBULANTA HAJDINA
  V Zobni ambulanti Hajdina dela zobozdravnik Antonio Koderman, dr. dent. med.
  Ordinacijski čas:
  Ponedeljek: 7.00–14.15
  Torek: 7.00–14.15
  Sreda: 12.15–19.45
  Četrtek: 12.15–19.45
  Petek: 7.00–14.15
  Tel. št. 781 00 46

 •  
   
   

  OBČINA HAJDINA, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, tel.: (02) 788 30 30, fax: (02) 788 30 31, e-mail: uprava@hajdina.si
  © Občina Hajdina, Webmaster: Kristijan Cafuta