uvodna stran ...
objave ...
občinska izkaznica ...
župan / občinski svet ...
znamenitosti ...
vasi ...
društva ...
prireditve/projekti ...
občinska priznanja ...
vloge/obrazci ...
Hajdinčan ...
Katalog informacij javnega značaja Občine Hajdina ...
razpisi ...
gradiva sej OS ...
zapisniki ...
fontana v živo ... vtisi ...
povezave ...
lokalne volitve 2014 ...


pon. 30.11.
  Župan občine Hajdina, mag. Stanislav GLAŽAR, sklicuje 8. redno sejo občinskega sveta, ki bo v ponedeljek, 30. 11. 2015, ob 15.30, v prostorih Občine Hajdina.

PREDLOG DNEVNEGA REDA
1. Otvoritev, pozdrav in ugotovitev navzočnosti,
2. Odgovori na pobude in vprašanja,
3. Pregled in potrditev sklepov in zapisnika 7. redne seje,
4. Pregled in potrditev dnevnega reda,
5. Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Hajdina,
6. Predlog Sklepa o potrditvi mandata novemu članu Občinskega sveta občine Hajdina,
7. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o uporabi dvoran v lasti Občine Hajdina,
8. Predlog Sklepa o spremembi članov v odborih,
9. Predlog Sklepa o mnenju, o kandidatu, za ravnatelja Osnovne šole Hajdina,
10. Predlog Sklepa o soglasju, k imenovanju direktorice, Zdravstvenega doma Ptuj,
11. Predlog Sklepa o soglasju, k imenovanju direktorja, Knjižnice Ivana Potrča Ptuj,
12. Pobude in vprašanja.

gradivo

trajno
  V razstavnem prostoru PSC Hajdina je razstava del, ki so jih učenci OŠ Hajdina in člani Likovno-fotografske sekcije KPD Stane Petrovič Hajdina, ustvarili ob Gandinovem taboru.

 • JAVNO NAZNANILO
  o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce - ob avtocestnem priključku in okoljskega poročila.
  celoten tekst naznanila

 • Brezplačen izvod »Zbornika občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane Občine Hajdina, da lahko v tajništvu občinske uprave, v času uradnih ur, dvignete brezplačni izvod »Zbornika Občine Hajdina«.

 • Kako ustrezno ravnati z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
  celotno besedilo

 • Delovni čas zbirnega centra
  Ponedeljek: 13.00 – 16.00
  Sreda: 10.00 – 17.00
  Izjema:
  Vsak tretji teden v mesecu sprememba delovnega časa:
  Sreda 10.00 – 17.00
  Sobota: 12.00 – 15.00

  Gospodinjstva lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo naslednje vrste odpadkov: plastika in plastična embalaža, kovine in kovinska embalaža, papir in papirna embalaža, steklena embalaža, odpadna jedilna olja in maščobe, zdravila, pesticidi, baterije in akumulatorji, embalaža onesnažena z nevarnimi snovmi, električna in elektronska oprema (hladilniki, TV aparati, štedilniki…), izrabljene avtomobilske gume (do 50 kg / leto / gospodinjstvo), kosovni odpadki, zavržena oblačila, les ...
  Vse občane, ki bodo dostavljali odpadke v zbirni center, tako naprošamo, da se ob vstopu v zbirni center predstavijo osebju zbirnega centra z osebnim dokumentom ter prejetim računom podjetja Čisto mesto d.o.o., za ravnanje z odpadki na območju njihove občine. Ob tem pa vas tudi vabimo, da svoje odpadke dostavite v zbirni center in skupaj z nami poskrbite za čisto in urejeno okolje.
  Za dodatne informacije so vam na voljo vsak delavnik na info@cistomesto.si ali na tel.: 02 780 90 20.

 • NAPOVEDNIK SIP TV
  napovednik 24.11. - 30.11.2015

 • Sprememba prometnega režima
  Vse udeležence v prometu obveščamo o spremembi prometnega režima v naselju Sp. Hajdina na lokaciji križišča pri KAPELI. Prometni režim je spremenjen na lokalni cesti LC 328 252 mimo Vrtnarstva Zupanič.
  Udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo.

 • Obvestilo medobčinske inšpektorice SOU Ptuj glede oranja njiv v varovalnem pasu ob občinskih cestah
  dopis inšpektorice

 • Cenik storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja na območju občin Spodnjega Podravja
  cenik

 • Obvestilo – meteorne vode
  Z Odlokom o občinskih cestah je v Občini Hajdina določeno, da je predvsem prepovedano odvajati na cesto vodo, meteorne vode, odplake in druge tekočine. Na terenu se ugotavlja, da je ob cestah še kar nekaj različnih objektov, ki nimajo urejenega sistema odvajanja meteornih vod, odplak in drugih tekočin in se vode stekajo na cesto, v mulde, jarke in bankine.
  Za prepovedano dejanje je z odlokom predpisana za fizične, samostojne osebe, pravne in odgovorne osebe pravne osebe globa. Zato lahko medobčinska inšpekcija, ki v Občini Hajdina opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov, v skladu z Zakonom o prekršku na kraju samem izreče oziroma izda plačilni nalog z globo. Da do tega ne bi prihajalo prepogosto, vzemite opozorilo resno in kot preventivni ukrep. Občanom, katerih objekti stojijo ob cestah in imajo speljane meteorne vode po žlebih na cesto, pa predlagamo, da si čim prej uredijo ponikovanje ali zadrževanje vode.
  S tem opozorilom občane obveščamo, da se bo inšpekcijski nadzor nad varstvom oziroma ogrožanja občinskih cest ter javnih poti in prometa na njih, predvsem odvajanja vode, meteornih vod, odplak in druge tekočine na cestah redno vršil. V primeru nespoštovanja občinskega predpisa bo medobčinska inšpekcija ukrepala v skladu s pristojnostjo.

 • STALIŠČA do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Hajdina
  stališča

 • Program prireditev v Občini Hajdina v letu 2015
  Predvideni program prireditev v Občini Hajdina v letu 2015 si lahko ogledate v priloženi datoteki.
  predvideni program

 • Koledar odvoza odpadkov za leto 2015
  urnik

 • OBVESTILO
  Vse dijake in študente iz Občine hajdina obvečamo, da je Občinski svet Občine hajdina, na svoji 2. redni seji, dne 4. 12. 2014, sprejel sklep, da se sofinancirajo mesečne vozovnice za avtobusni in železniški promet v višini 10,00 EUR z DDV mesečno na dijaka oz. študenta.

 • Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Hajdina
  cenik storitev

 • Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014 - 2026
  Strategija

 • OBVESTILO
  Obveščamo vas, da so podpisana Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javnih obravnav osnutka DPN, Poročila o vplivih na okolje, osnutka okoljevarstvenega soglasja in strokovnih podlag za prenosni plinovod M9 Lendava – Kidričevo, v času od 17. 11. do 24. 12. 2014, objavljena na tej povezavi.

 • Navodila za zatiranje in preprečevanje in širjenje ambrozije
  Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije
  Zloženka o ambroziji

 • Brezplačen izvod »Monografije občine Hajdina«
  Obveščamo vse občane, kateri še niste dvignili brezplačnega izvoda »Monografije občine Hajdina«, da le to še vedno lahko dvignete v času uradnih ur v tajništvu občinske uprave.

 • PISO
  Občina Hajdina je vključena v prostorski informacijski sistem občin - PISO

 • Delovni čas Lekarne pri Sv. Martinu
  - od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure,
  - sobota od 8. do 12. ure.
  Tel.: (02) 781 00 57

 • Delovni čas pošte 2288 Hajdina (od 1. 5. 2012)
  - od ponedeljka do petka od 8:00 do 11:30 in od 14:30 do 18:00,
  - ob sobotah od 8:00 do 11:00.
  Tel.: (02) 795 38 80

 • OBVESTILO: SPLOŠNA AMBULANTA HAJDINA
  Od 1. februarja 2014 v Splošni ambulanti Hajdina (SA) več ne dela Nada Ranislav Lartey, dr. med., spec. Pacienti lahko nadaljujejo zdravljenje pri omenjeni zdravnici v ambulanti št. 8 v Splošni ambulanti na Ptuju ali si kot novo zdravnico izberejo Leonido Masten, dr. med., spec., ki od 1. februarja 2014 dela v SA Hajdina.
  Ordinacijski čas v referenčni ambulanti Hajdina, kjer so pacientom na voljo Leonida Masten, dr. med., spec., Karmen Koderman Vtič, zdrav. tehnik, Bojan Horvat, dipl. zdravstvenik:
  - Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 7.30–14.00
  - Sreda: 15.00–21.30
  Tel. št. 781 00 47

 • OBVESTILO: ZOBNA AMBULANTA HAJDINA
  V Zobni ambulanti Hajdina dela zobozdravnik Antonio Koderman, dr. dent. med.
  Ordinacijski čas:
  Ponedeljek: 7.00–14.15
  Torek: 7.00–14.15
  Sreda: 12.15–19.45
  Četrtek: 12.15–19.45
  Petek: 7.00–14.15
  Tel. št. 781 00 46

 •  
   
   

  OBČINA HAJDINA, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, tel.: (02) 788 30 30, fax: (02) 788 30 31, e-mail: uprava@hajdina.si
  © Občina Hajdina, Webmaster: Kristijan Cafuta